STANOVY

čl. I  Úvodní ustanovení

1. Název spolku: SVOBODNÁ MORAVA z. s. (dále též „spolek“).

2. Sídlo spolku:  Nová 1824, 753 01 HRANICE

3. SVOBODNÁ MORAVA z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový   je  právnickou   osobou   způsobilou  mít   práva  a  povinnosti.  Je  to   samosprávná, dobrovolná organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, který vyplývá z čl. II těchto stanov.

4. Statutární orgán spolku je individuální – předseda.

čl. II   Činnost spolku

1. Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů a rodné země, kdy účelem spolku je:

a) bránit zákonnou cestou práva občanů, vytvářet krizové štáby a nedopustit prorůstání organizovaného zločinu do státní správy tj. moci zákonné, soudní a výkonné, ale i veřejných sdělovacích institucí.

b) veřejně prosazovat zájmy obyvatel rodné země v jednotlivých státních zemských a jiných celcích a za tímto účelem i možnost vytvoření tzv. Občanského krizového štábu.

c) bránit práva členů a obyvatel před zvůlí moci a to jakékoliv.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a) osvětové aktivity, přednášky, petice

b) veřejná slyšení a shromáždění

c) podpora a rozvoj vlastenectví, šíření a rozvíjení lásky k rodné zemi, zajištění práva a spravedlnosti za použití všech právně dovolených možností a prostředků.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

4. V případě zajištění efektivní činnosti spolku, je předseda oprávněn zvolit si výbor k zajištění chodu sdružení. Složení výboru schvaluje členská schůze.

čl. III   Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsedy (výboru) spolku o přijetí její žádosti o členství.   Předseda   (výbor) spolku,   může   odmítnout   přijetí   žadatele   o   členství,   pokud   dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo:

a) dobrovolným  vystoupení   člena   –   členství   končí   dnem   doručení   písemného oznámení o ukončení členství spolku,

b) úmrtím člena,

c) vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí předsedy (výboru)o vyloučení člena ze sdružení; předseda (výbor)sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen porušuje stanovy nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění účelů spolku,

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného předsedou (výborem), a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,

e) zánikem spolku.

4. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku

b) být pravidelně informován o dění ve spolku

c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

e) volit a být volen do orgánů spolku

5. Povinnosti členů:

a) platit členské příspěvky

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7. Předseda (výbor) sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Podrobnosti ohledně seznamu členů určí interní směrnice.

čl. IV   Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:  

a) členská schůze

b) předseda

c) výbor (dle návrhu)

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách a v interních předpisech spolku.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl   pod   polovinu,   mohou   kooptovat  náhradní   členy   svého   orgánu   do   nejbližšího zasedání   členské   schůze.   Členství   ve   volených   orgánech   zaniká   (kromě   smrti   člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. Opakovaná volba členů volených orgánů je možná.

čl. V   Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.  Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

b) rozhodovat o změně stanov

c) volit a odvolávat členy volených orgánů

d) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána předsedou (výborem) spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda (výbor) je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do týdne od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li předseda (výbor) spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

5. Podrobnosti k průběhu členské schůze určí jednací řád, který je interní směrnicí spolku.

čl. VI   Výbor

1. Výbor má 3 až 5 členů. Výbor řídí činnost spolku v souladu se zákonem a stanovami po celé své funkční období.

2. Výbor  je  svoláván  předsedou  podle  potřeby,  nejméně   však   čtyřikrát  ročně.   Výbor  je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Podrobnosti k průběhu schůze výboru určí jednací řád, který je interní směrnicí spolku.

3. Do výlučné kompetence výboru patří:

a) svolávat členskou schůzi,

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.

e) vydávání interních směrnic spolku,

f) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

g) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení.

čl. VII   Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně. K jednání za spolek v dílčích  věcech může zmocnit další osobu. Plná moc musí být v takovém případě   udělena   písemnou   formou   s přesným   vymezením   oprávnění   a   odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru.

3. Předseda   se   řídí   zákony   ČR,   stanovami   spolku,   interními   směrnicemi   spolku  a rozhodnutími výboru a členské schůze.

čl. VIII   Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek SVOBODNÁ MORAVA, z. s.

V Hranicích   dne 28.10.2022

Příloha Stanov

Založení spolku SVOBODNÁ MORAVA, z. s.

Bartošek Josef            nar. 5.11.1960      bytem: Nová 1824, 753 01 Hranice

Havlík Jozef               nar. 13.4.1950      bytem: Jižní 1969, 753 01 Hranice

Bartošková Alena     nar. 3.1.1963        bytem: Nová 1824, 753 01 Hranice

(dále jen „zakladatelé“),

vedeni společným zájmem uspokojoval a chránil zájmy svých členů a rodné země a dále dle čl. II těchto stanov.  

Tímto k naplnění tohoto společného zájmu zakládají spolek s názvem SVOBODNÁ MORAVA z. s., se sídlem Nová 1824, 753 01 Hranice, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

K pověření návrhu na zápis spolku zakladatelé určují:

Bartošek Josef           nar. 5.11.1960       bytem: Nová 1824, 753 01 Hranice

Zakladatelé se shodli na obsahu stanov spolku tak, jak jsou přiloženy k tomuto zápisu.

Zakladatelé   určují,   jako individuální statutární orgán spolku – předsedu:

Bartošek Josef           nar. 5.11.1960       bytem: Nová 1824, 753 01 Hranice

V Hranicích  dne 28.10.2022

…………………………………     ………………………………..  …………………………………

   Bartošek Josef                  Havlík Jozef            Bartošková Alena

(podpisy zakladatelů)

ZAKLÁDACÍ LISTINA

Preambule

Morava jako evropský územní celek byla uznána roku 822. Moravané se jako jedni z prvních podíleli na tvorbě evropské kultury.V daných hranicích a s různou formou výkonu vlastní moci existovala Morava v evropském prostoru do roku 1948.

V čase nynější nejhlubší krize Moravy, kdy Česká republika nemíní uznat tento bezprecedentní odklon od více než tisícileté tradice Moravy, jakož ani práva Moravanů,  se lidé, jimž není věc Moravy lhostejná, rozhodli, že nadále budou spolupracovat  a vystupovat jednotně, a to až do doby navrácení základního práva Moravy na její existenci.

Při tomto konání budou postupovat demokraticky, v souladu s platnými zákony, tradicemi Moravy a Evropy.

Čl. I Definování Svobodné Moravy z.s.

Svobodná Morava z.s. je koordinační a sjednocovací platforma pro setkávání občanů, spolků, organizací a osobností,  jež usilují o navrácení práv Moravě na její vlastní existenci.

Čl. II Cíle Svobodné Moravy z.s.

 • Umožnit občanům, jimž není lhostejné, že Morava jako tisíciletá součást Evropy není na její mapě, se setkávat, vyměňovat si informace o pořádaných akcích a sjednocovat své názory.
 • Prostřednictvím jednotného, demokratického a spravedlivého výkladu přesvědčit veřejnost, že Moravě a Moravanům se děje křivda a vysvětlovat důvody,  pro které má být Morava restituována.
 • Cílem Svobodné Moravy z.s. naopak není:
  1. Volit konfrontační, militantní a nepřátelský tón.
  2. Určit, jaký má být rozsah moci Moravě přenesené.
  3. Rozhodnout, zda Morava má nebo nemá zůstat součástí České republiky.

Čl. III Způsob jednání

 • Základní listina spolku Svobodné Moravy může být měněna pouze dodatky schválenými dvoutřetinovou většinou všech členů.

Čl. IV Demonstrativní výčet předmětu činnosti

 • Zaujímat postoje ke všem historickým i současným přímým či zprostředkovaným projevům snah o asimilaci Moravy a Moravanů v Čechy.
 • Reagovat na aktuální společenské a politické dění, které se dotýká cílů Svobodné Moravy z.s..
 • Aktivně, pozitivně, logicky a argumentačně seznamovat s výsledky činnosti Svobodné Moravy z.s. zejména:
  1. Média všech druhů a stupňů.
  2. Orgány státu, případně nadnárodní organizace.
  3. Orgány obcí a krajů.
  4. Politické strany.
  5. Nevládní organizace.
  6. Školy a vzdělávací instituce.
  7. Soukromé firmy.

Čl. V Závěrečné ustanovení

Zakládací listina Svobodné Moravy z.s. byla odhlasována, schválena a dne 28.10. 2022 podepsána v Hranicích  signatáři – zakládajícími členy Svobodné Moravy