Zakládací listina

Preambule

Morava jako evropský územní celek byla uznána roku 822. Moravané se jako jedni z prvních podíleli na tvorbě evropské kultury.V daných hranicích a s různou formou výkonu vlastní moci existovala Morava v evropském prostoru do roku 1948.

V čase nynější nejhlubší krize Moravy, kdy Česká republika nemíní uznat tento bezprecedentní odklon od více než tisícileté tradice Moravy, jakož ani práva Moravanů,  se lidé, jimž není věc Moravy lhostejná, rozhodli, že nadále budou spolupracovat  a vystupovat jednotně, a to až do doby navrácení základního práva Moravy na její existenci.

Při tomto konání budou postupovat demokraticky, v souladu s platnými zákony, tradicemi Moravy a Evropy.

Čl. I Definování Svobodné Moravy z.s.

Svobodná Morava z.s. je koordinační a sjednocovací platforma pro setkávání občanů, spolků, organizací a osobností,  jež usilují o navrácení práv Moravě na její vlastní existenci.

Čl. II Cíle Svobodné Moravy z.s.

 • Umožnit občanům, jimž není lhostejné, že Morava jako tisíciletá součást Evropy není na její mapě, se setkávat, vyměňovat si informace o pořádaných akcích a sjednocovat své názory.
 • Prostřednictvím jednotného, demokratického a spravedlivého výkladu přesvědčit veřejnost, že Moravě a Moravanům se děje křivda a vysvětlovat důvody,  pro které má být Morava restituována.
 • Cílem Svobodné Moravy z.s. naopak není:
  1. Volit konfrontační, militantní a nepřátelský tón.
  2. Určit, jaký má být rozsah moci Moravě přenesené.
  3. Rozhodnout, zda Morava má nebo nemá zůstat součástí České republiky.

Čl. III Způsob jednání

 • Základní listina spolku Svobodné Moravy může být měněna pouze dodatky schválenými dvoutřetinovou většinou všech členů.

Čl. IV Demonstrativní výčet předmětu činnosti

 • Zaujímat postoje ke všem historickým i současným přímým či zprostředkovaným projevům snah o asimilaci Moravy a Moravanů v Čechy.
 • Reagovat na aktuální společenské a politické dění, které se dotýká cílů Svobodné Moravy z.s..
 • Aktivně, pozitivně, logicky a argumentačně seznamovat s výsledky činnosti Svobodné Moravy z.s. zejména:
  1. Média všech druhů a stupňů.
  2. Orgány státu, případně nadnárodní organizace.
  3. Orgány obcí a krajů.
  4. Politické strany.
  5. Nevládní organizace.
  6. Školy a vzdělávací instituce.
  7. Soukromé firmy.

Čl. V Závěrečné ustanovení

Zakládací listina Svobodné Moravy z.s. byla odhlasována, schválena a dne 28.10. 2022 podepsána v Hranicích  signatáři – zakládajícími členy Svobodné Moravy

%d bloggers like this: